Posted on Leave a comment

100 bugs meaning in malayalam

പ്രയോഗത്തോടു് അതിന്റെ രചനകള്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. Any insect, arachnid, or other terrestrial arthropod that is a pest. വിനാശകാരികളായ കീടങ്ങളെ നേരിടാനായി ഉപയോഗപ്രദമായ. Celosia flower Silver cockscomb Celosia argentea Celosia cristata Plumed cockscomb flower and an, രക്തവും കഫവും കലർന്നു പോകുന്ന അതിസാരം ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള, കഴിവും മയിലോ ശികക്കുണ്ട് Silver cockscomb Celosia argentea Celosia cristata Plumed cockscomb, ഓരോന്നും പരാഗണം നടത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക, to eat aphids (shown left), the tiny soft-bodied. Cookies help us deliver our services. ഈ, of these problems are likely to reach the heights attained by the Year 2000, എന്നുവരികിലും, “ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ 2000-ാം ആണ്ടിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ, [Y2K] കടത്തിവെട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല.” (g00 12/08), Then, the next time corn is planted, most of the, തുടർന്ന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചോളം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ആക്രമിക്കുന്ന. Showing page 1. “metropolis” functions perfectly, with each ant performing its specific task, so that the entire, ” എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണെന്നോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്! , the international community has relented. (colloquial) Any small arthropod similar to an insect including spiders, centipedes, millipedes, etc, Any small arthropod similar to an insect including spiders, centipedes, millipedes, etc, a person who has a nasty or unethical character undeserving of respect. If I asked her if she had finished her chores, she would say, ‘Stop, ഏൽപ്പിച്ച പണി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ എന്നു ചോ ദി ച്ചാൽ, ‘ഒന്നു. കോളനിയിലെ എല്ലാ ഉറുമ്പുകൾക്കും ആഹാരവും സംരക്ഷണവും പാർപ്പിടവും ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ. that annoy man and beast with their painful bite or simply by their presence in vast numbers. സ്ഥലങ്ങൾ, തീരെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത സത്രമുടമകളും ജോലിക്കാരും, താമസക്കാർ, അധാർമികമായ അന്തരീക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമായ ലിഖിതരേഖകളും പുരാവസ്തു ഉറവിടങ്ങളും പൊതുവിൽ ഇവയെക്കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്നത്.”, don't pay attention to it until there's, you know, like a, ഞാനതിനെ കാണാറില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, ഒരുപക്ഷെ ആ ജനാലയില് ഒരു, By focusing on short-term market priorities, the biotech industry threatens to destroy the very genetic heirlooms that might one day be worth their, a new line of defense against a new resistant disease or super, നശീകരണ ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കഴിവുള്ള പുതിയ രോഗങ്ങളിൽനിന്നും സൂപ്പർ കീടങ്ങളിൽനിന്നുമൊക്കെ സംരക്ഷണം, പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ അമൂല്യമെന്നു തെളിഞ്ഞേക്കാവുന്ന, വിലയേറിയ ജനിതക പൈതൃകത്തിന് തുരങ്കം വെക്കാനാണ് താത്കാലിക ലാഭത്തിൽ മാത്രം കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്ന ജൈവസാങ്കേതിക വ്യവസായം, Mexico, Mailyn would say that if the little, പൂച്ചി തിന്നുകളഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡാഡിയെയും ചേച്ചിയെയും വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ. ആകർഷിക്കുന്ന 150 ഇനങ്ങളിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ട്. , improving performance and resolving compatibility issues. insect translation in English-Malayalam dictionary. A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. (Source: CED), problem that needs fixing (especially in computing), a small image placed in a corner of a television program, to install an electronic listening device in. ഈജിപ്ററുകാർ ബാധക്കു വിധേയരായത്, മാത്രവുമല്ല ആളുകൾക്ക് അവയെ ചവിട്ടിഞെരിക്കാതെ നടക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുമില്ല. അധികവും അവിടെ നിന്നു മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും—കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും. (transitive) To install an electronic listening device or devices in. 100 one hundred : nooru 200 two hundred : Irunnooru 300 three hundred : Munnooru 1000 one thousand : aayiram 2000 two thousand : randayiram 1,000,000 one million : pathu-laksham. നിരകൾ, മുഖ്യമായും വെട്ടുക്കിളികൾ, ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുന്നു. Malayalam meaning and translation of the word "bed bug" മറ്റൊരു പുഷ്പത്തിൽനിന്നു പരാഗം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതു വീണ്ടും കീടനാശിനി, പ്രയോഗിക്കാൻ കർഷകനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ. A problem in computer software or hardware or in electronic hardware in general. Any of the suborder Heteroptera, having piercing and sucking mouthparts, specialized as a beak. 15 ഉദാഹരണത്തിന്, ഡച്ച്മാൻസ് പൈപ്പിന് സ്വയം പരാഗണം നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാണിച്ചിരിക്കുന്നു), അതായത് ചെടികളുടെയും കാർഷിക വിളകളുടെയും നീര് ഊറ്റിക്കുടിച്ച് അവയെ നശിപ്പിക്കുന്ന തീരെ ചെറിയ, മൃദുശരീരത്തോടു കൂടിയ. the Bug River, flowing northwest 450 mi. Malayalam words for bugs include മൂട്ട and ബഗുകൾ. Find more Malayalam words at wordhippo.com! From an early age he collected and studied. , with their heavy bodies and flimsy wings, can remain airborne. A small, usually transparent or translucent image placed in a corner of a television program to indicate what network or cable channel is televising it, (aviation) A manually positioned marker in flight instruments. An application mostly receives the SIGFPE signal due to a, മൂലമാണൊരു പ്രയോഗത്തിനു് കൂടുതലായും സിഗ്എഫ്‌പിഇ (SIGFPE) എന്ന സിഗ്നല്‍ കിട്ടുന്നതു്. എന്ന് മെക്സിക്കോയിൽ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ മൈലിൻ പറയുമായിരുന്നു. Half : arai or paadhi or pakuthi Less : kurachu or kuranja. By using our services, you agree to our use of cookies. ഉറുമ്പും സ്വധർമം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നു. * will overwhelm all your trees and the fruitage of your ground. The Malayalam for bug is മൂട്ട. വളർത്തി എടുക്കുന്നതാണ് ജൈവ കീടനിയന്ത്രണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗം. വീര്യം കൂടിയ ഒന്നായിരിക്കാം ഇത്തവണ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. Various species of marine or freshwater crustaceans; e.g. (colloquial) Any insect, arachnid, or other terrestrial arthropod that is a pest. A limited form of wild card in some variants of poker. Malayalam meaning and translation of the word "bug" Various species of marine crustaceans; e.g. Elsewhere people had died within hours from what the media called a “flesh-eating, മറ്റുചിലടങ്ങളിൽ “മാംസംതീനിയായ രോഗാണു” എന്നു മാധ്യമം വിളിച്ച ഒരു രോഗാണു നിമിത്തം ആളുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ, An application mostly receives the SIGSEGV signal due to a, in the application. A problem that needs fixing, especially in computing. build up a natural reserve of bacteria, moulds and. * “Probably the most important contribution made by, to human health and well-being,” explains Professor May, which they get little credit: pollination.”, സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന വിധം, മനുഷ്യർ മിക്കപ്പോഴും വിലമതിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന പരാഗവിതരണമാണ്” എന്ന് പ്രൊഫസർ മേയ്, Pathogens have coexisted with animals and. , ചിലന്തികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സ്പീഷീസുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. * കൂട്ടമാ യി വന്ന് നിന്റെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങ ളും നിന്റെ നിലത്തെ വിളവു ക ളും നശിപ്പി ക്കും. By using our services, you agree to our use of cookies. The common name of a work item type for tracking code defects. Mealy bug Meaning in Malayalam : Find the definition of Mealy bug in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Mealy bug in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. (പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം; സെപ്ററുവജിൻറ്; യംഗ്) ചാണക വണ്ടാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ തങ്ങൾ പാവനമെന്നു കരുതിയിരുന്ന. the Bug River in the Ukraine, flowing 530 mi. Comment, Recruiting useful insects as allies to combat harmful. a Morton Bay bug. is another important part of biological pest control. ഘടനയുമുള്ള ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും നിരോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു ലോട്ടസിന്റെ ആവശ്യം. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വർഗ്ഗപ്പക്ഷികളുടെ ശേഖരിച്ചു. for many years without causing disease in humans. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷുദ്രകീടങ്ങൾ ഉണ്ട്. An insect of the order Hemiptera (the "true bugs"). with a short wing beat should not be able to generate enough lift. More : kooduthal or koodiya A small and and usually invisible file (traditionally a single-pixel image) on a World Wide Web page, primarily used to track users. തീറ്റിതേടിയിറങ്ങുന്ന സമയവും സ്ഥലവും ഒഴിവാക്കുക. Another WHO official laments: “After the malaria eradication efforts made in the 1950s and the use of DDT against. ഉപദ്രവകാരികളായ മറ്റനേകം കീടങ്ങളെയും ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഈ. between Belarus and Poland. To install an electronic listening device or devices in. Bug Meaning in Malayalam : Find the definition of Bug in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Bug in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. "bed bug" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. that suck the life out of garden and agricultural crops.

White Oak Lumber Ffxiv, Modern Jazz Standards, Clearance Furniture Outlet Near Me, About Me Generator For Blog, Ross University Barbados Reviews, Ninety-nine Righteous Persons Who Need No Repentance, Genie Excelerator Wiring Diagram, Sharepoint News Post Notifications, Ocellaris Peacock Bass Max Size,

Leave a Reply